Wniosek do Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych w związku z możliwością uzyskania  dofinansowania  ZUS za miesiące marzec, kwiecień , maj 2020 roku  dal osób wykonujących – umowy  zlecenia

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.  tj kwoty 15 680 zł

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Prosimy o  wypełnienie  wniosków w możliwe jak największym stopniu , czytelne ich podpisanie i dostarczenie oryginałów do Kancelarii . Do  wniosku  proszę dołączyć kopię umowy  zlecenia

My uzupełnimy brakujące dane i przekażemy  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .